Styret

Styret i borettslaget velges på generalforsamlingen som arrangeres på våren hvert år.

I 2022-2023 består styret av

  • Murat Sason (leder) Sverres gate 3 A
  • Mathilde W Taugard  ,Sverres gate 3B
  • Solveig Voldheim,Sverresgate 3 B

Som vararepresentanter sitter

    • Live Foyn Friis , Sverresgate 3 c
    • Abbas Al-Fafaji, Sverresgate 3A

Styret arbeider etter de vedtatte retningslinjer for styrearbeid.

Styrets oppgaver, plikter og ansvar er definert i lov (spesielt relevant er Lov om burettslag) og boligselskapets vedtekter. Styret forvalter på vegne av beboerne store økonomiske verdier i form av bygninger, tomter, likvide midler og andre eiendeler. Generalforsamlingen har ved valg gitt styret tillit til å forvalte felles eiendom og midler, og styrets arbeid har stor velferdsmessig og økonomisk betydning for beboerne.

De tillitsvalgte er i Lov om burettslag, § 13-1 underlagt taushetsplikt vedrørende personlige og forretningsmessige forhold. Styrets medlemmer må ikke bringe videre innhold av de saker som blir behandlet av boligselskapets styre. Styret har plikt til å ivareta både lagets og andelseiernes interesser og taushetsplikten er ment å skulle beskytte slike interesser. Taushetsplikten er ikke noe tillitsvalgte kan påberope seg for å beskytte egne interesser eller beboernes alminnelige innsynsrett i styrets arbeid. Regelmessig og god informasjon fra styret til beboerne er viktig.

Dokumentasjon av styrets arbeid er viktig både på grunn av lovkrav, og fordi det vil forenkle fremtidig styrearbeid.  Jfr. Lov om Burettslag§ 8-7 skal det føres protokoll fra styremøter.