Husordensregler

Husordensreglene er ment til å sikre trivsel, trygghet og godt naboskap. Alle som bor i borettslaget er pliktige til å følge disse bestemmelsene. Hver enkelt må bruke sin bolig, fellesrommene og utearealene på en slik måte at dette ikke generer andre. Andelseieren er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av andre i husstanden, og av andre som gis adgang til leiligheten, feks. ved framleie.

Ved tvil om fortolkningen av husordensreglene, vil det til enhver tid sittende styret sin tolkning bli lagt til grunn. Avgjørelsene i styret kan ankes til generalforsamlingen eller overprøves norsk rett. Forslag til endringer av husordensregler skal bringes til generalforsamlingen.

1. Alminnelige ordensregler.

Inngangsdørene og dørene til kjellerrommene skal alltid være låst.

Det er ikke tillatt å sette fra seg gjenstander i fellesarealene.

Det er ikke lov å sette opp skilt eller private antenner på borettslaget sitt område.

Borettshaver må sørge for korrekt navneskilt på postkasse og leilighetsdør.

2. Regler om ro i leilighetene og på utearealene.

Det skal være ro i leilighetene mellom 2300 og 0700 på hverdager

Det skal være ro i leilighetene mellom 2300 og 0900 lørdag/søndag og helligdager.

Det skal være ro på fellesarealene mellom 2200-0800.

Planlegges virksomhet som er støyende, skal styret varsles.

3. Søppel og renhold.

Alt søppel skal pakkes forsvarlig før det kastes.

Strengt forbudt å kaste ildsfarlig eller varme ting i søppelcontainerne.

Papp og papir skal kastes i spesialbeholdere.

Borettshaver er ansvarlig for at fellesarealer holdes rene og fri for søppel.

4. Fasadeendringer.

Endringer av fasadene skal godkjennes av styret.

Det er ikke tilllatt å sette opp utendørs TV-antenner, ei heller egne utemøbler.

5. Oppvarming. Lufting.

Alle rom må holdes oppvarmet i vinterhalvåret slik at vannet i ledninger ikke fryser.

Vinduene i trapperom skal være lukket og bare settes opp når lufting er nødvendig.

6. Dyrehold.

Ved eventuelt dyrehold gjelder følgende bestemmelser:

6.1. Eier må være kjent med politivedtektene og straffebestemmelser.

6.2. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område hele året.

6.3. Eier av dyret må straks fjerne ekskrementer som dyret etterlater seg.

6.4. Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom,

6.5. Kommer det inn skriftlige klager over at et husdyr sjenerer nabo med lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettighet.

Ved klage fra beboere i borettslaget, vil hundeeier få varsel om dette, med påfølgende varsel om utkastelse.

Alle fellesarealer er skiltet med «Forbudt med hund».

Brudd på dette, fører til vanlig prosedyre for utkastelse.

7. Framleie.

Framleie må godkjennes av styret. Utleier har fullt og helt ansvar for at leietager til en hver tid følger regler gitt av borettslaget og står dermed ansvarlig for eventuelle overtredelser.

Vi følger her OBOS sine retningslinjer.